Politika kvality | European Mercantile

  Politika kvality

 • Chceme plně uspokojovat neustále rostoucí požadavky našich klientů a proto jsme se rozhodli v naší společnosti zavést systém managementu kvality v souladu s mezinárodním standardem ISO 9001.
 • Zavedený systém managementu kvality byl certifikován certifikační autoritou TÜV SÜD Czech s. r. o. koncem roku 2009.
 • Tento certifikát je potvrzením výsadního postavení naší společnosti na trhu finančních služeb. Strategie našeho přístupu je vyjádřena Politikou kvality, k jejímuž dodržování jsme se zavázali.
 • Vedení firmy přijalo závaznou politiku kvality, ve které formuluje svou strategii v oblastech klíčových pro ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj firmy.
 • Politika kvality dále stanovuje dlouhodobé cíle v těchto klíčových oblastech:


 • Spokojenost zákazníka


 • jednoznačně specifikovat požadavky zákazníka před zahájením zakázky i v jejím průběhu
 • udržovat kvalitní komunikaci s oprávněnými zástupci zákazníka
 • nepodceňovat reakce zákazníků, aktivně je vyžadovat a k těmto přijímat opatření pro zlepšení


 • Kvalita realizovaných obchodních případů


 • pečlivě monitorovat trh finančních institucí v ČR i v zahraničí a budovat s těmito institucemi partnerské vztahy
 • zabezpečit a rozvíjet informační toky z finančních trhů
 • neustálým sebevzděláváním v oblasti působnosti společnosti zabezpečit kvalitu řešení realizovaných obchodních případů


 • Personální politika


 • udržovat ustálený kolektiv odborně zdatných, loajálních a samostatných pracovníků s plnou odpovědností za výsledky své činnosti
 • podporovat sebevzdělávání všech pracovníků
 • dbát na dodržování interního systému řízení firmy, který je základem efektivního fungování všech procesů
  Politika bezpečnosti informací

  Ve vazbě na Politiku kvality přijímá vedení společnosti Politiku bezpečnosti informací ve které formuluje svoji strategii pro zabezpečení ochrany informací souvisejících s její zakázkovou činností.

  Vedení společnosti se zavazuje zavést a provozovat systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001:2006 s cílem získání a udržení certifikátu u renomovaného certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech.

  Zavedený systém managementu bezpečnosti informací byl certifikován certifikační autoritou TÜV SÜD Czech s. r. o. koncem roku 2009.

  Vedení společnosti zavedením ISMS potvrzuje své výsadní postavení mezi poskytovateli finančních služeb, přičemž zavedení ISMS vnímá jako přirozenou součást podnikatelských aktivit, pokud jde o management firmy orientovaný na zákazníka.

  Zavedením a provozováním ISMS chce vedení společnosti zaručit svým klientům a dalším partnerům firmy požadovanou míru jistoty ochrany jejich citlivých informací, se kterými při řešení zakázek pracuje. Vedení společnosti přejímá odpovědnost za nakládání s informacemi sdělenými při prvním kontaktu se zákazníkem, po celou dobu spolupráce a přirozeně i po ukončení obchodních vztahů.

  Vedení společnosti si uvědomuje, že nejdůležitější součástí ISMS jsou lidé, a proto se zavazuje, že příkladem všem zaměstnancům při realizaci nových aktivit v souvislosti s ISMS a bude se v oblasti bezpečnosti informací nadále vzdělávat. Zároveň bude poskytovat zvýšenou podporu všem zaměstnancům při zajištění implementace a provozu ISMS. Cílem společnosti v oblasti řízení lidských zdrojů je vytvoření ustáleného kolektivu plně loajálních spolupracovníků.

  Pro zabezpečení funkčního ISMS vedení společnosti cíleně plánuje potřebné finanční prostředky pro zabezpečení lidských a informační zdrojů a infrastruktury.

  Při zavádění a provozu ISMS prosazuje společnost tato hlavní kritéria pro hodnocení rizik:

  • naplnění zákonných a regulatorních požadavků
  • plnění smluvních bezpečnostních závazků
  • naplnění potřeb a oprávněných očekávání klientů
  • bezpečí a ochrana vlastních pracovníků dlouhodobá prosperita společnosti